Managed Services ตัวช่วยธุรกิจยุคดิจิทัล


   ในนาทีนี้ Digital Transformationไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ใครๆเพิ่งมาพูดกัน จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น การทำ Digital Transformation ที่องค์กรอาจจะเคยวาดแผนไว้ให้ค่อยๆเปลี่ยนแบบค่อยเป็น ค่อยไปทีละขั้นคงไม่สามารถรอได้ เพราะทุกนาทีของความล้าหลัง คือการเสียเปรียบในสนามธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลในยุคนี้จึงทวีทั้งความรวดเร็ว และมีขอบเขตที่ต้องครอบคลุมมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการทำงานภายในองค์กรเอง การทำธุรกิจ หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า จากการสำรวจของ Baker McKenzie[1]ในปี 2020 พบว่า 58% ของธุรกิจที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ยอมรับว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างไอที แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไอทีอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอาศัยเพียงทรัพยากรด้านไอทีที่มีอยู่ขององค์กรเพียงอย่างเดียว อาจจะตามมาด้วยอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คนทำงาน, งบประมาณ รวมถึงทิศทางที่องค์กรควรให้ความสำคัญในการเริ่มต้น


 


[1] Refer: https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/10/digital-transformation-cloud-survey-2020


 


   ในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมาบริการ Managed Services หรือการให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง และมีภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม
Managed Services ในยุคปัจจุบันมีการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง และดูแลหลังการติดตั้ง ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นเพียงภาพ
การให้บริการในเรื่องของการติดตามผล และการแจ้งเตือนเมื่อระบบมีปัญหาเท่านั้น ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานเกี่ยวกับตลาดของบริการประเภท Managed Services ซึ่งถูก
เผยแพร่โดย Research Dive[2]คาดว่าในปี 2027 ตลาดของ Managed Services ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 410,797.9 ล้านดอลล่าห์ ซึ่งเติบโตขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากปี 2019 ที่มีมูลค่าตลาดเพียง 173,850.0 ล้านดอลล่าห์ ตลาดที่คาดว่าโตขึ้นทำให้เห็นว่าองค์กรเริ่มหันมามองความสำคัญของบริการประเภทนี้

   บทความตอนนี้จะช่วยสรุปจุดเด่นของบริการในรูปแบบ Managed Services เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหากองค์กรจะเริ่มมองหาตัวช่วยอย่างบริการประเภท
Managed Services มาเริ่มทำความรู้จักกับบริการนี้กันเลยว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง

 

 

[2] Refer: https://www.researchdive.com/connect-to-analyst/388

   1. Better Cost-Efficiency เพราะเป็นการลงทุนในรูปแบบของการ Outsourceไม่ใช่การลงทุนระบบไอที การให้บริการแบบ Managed Services นั้นผู้ให้บริการมักให้บริการเป็นแบบสำเร็จรูปที่รวมทั้งผลิตภัณฑ์, การดูแลระบบ และการบริการจัดการต่างๆ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา, ติตตั้ง, ดูแลความเรียบร้อยในการใช้งาน, อัพเกรด, แก้ปัญหา หรือการหาอุปกรณ์มาทดแทนหากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีปัญหา ซึ่งองค์กรสามารถกำหนดขอบเขตของงาน มาตรฐานการทำงาน (SLA) หรือเลือกประเภท Managed Service ที่ต้องการใช้งานได้ตามความต้องการและความจำเป็นขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ง่าย สามารถประเมิน หรือวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้น และระยะยาวได้
  1. One Stop Service บริการ Managed Service มักจะเป็นบริการแบบครบขั้นตอนตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการต้องการ องค์กรผู้ใช้บริการจึงไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหลายผู้ขาย (Vendor) แต่สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ Managed Service เพียงจุดเดียว 

  1. No More IT Staff Shortage เมื่อบริการ Managed Service เป็นบริการ Outsource ดังนั้นองค์กรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนบุคคลากรด้านไอที เพราะผู้ให้บริการ Managed Services จะเป็นผู้บริหารจัดการในการสรรหาบุคคลากรด้านไอที ที่คุณสมบัติเหมาะสมให้การให้บริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้ได้เป็นไปตามขอบเขต มาตรฐานการบริการ (SLA) ซึ่งได้มีการตกลงกับผู้ว่าจ้างมาตั้งแต่ต้น 

  1. Focus on Core Business ผู้ดูแลในฝ่ายไอทีสามารถมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลัก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านการขายและการตลาด โดยเลือกใช้บริการ Managed Services มาเสริมทัพเพื่อทำให้ระบบไอทีขององค์กรทำงานได้อย่างไม่ติดขัด เช่นเรื่องการเฝ้าดูแล ตรวจสอบระบบของเครือข่าย (Network Monitoring), แจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคาม, จัดทำรายงาน และการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย สำรองเมื่อเกิดการเสียหาย, การดูแลเรื่องระบบ รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Firewall) และ การอัพเดทต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาทั้งแบบ Remote Support และ On-site Support เปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อเสียหาย เป็นต้น 

  1. Scalability ในยุคที่ธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมาก การขยายตัวของระบบไอที เพื่อตอบโจทย์ของการแข่งขันทางธุรกิจมีความจำเป็น แต่ปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ ความต้องการด้านเทคโนโลยี มีมากกว่าทรัพยากรไอทีที่องค์กรมี การใช้บริการ Managed Services จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว หรือความต้องการทรัพยากรด้านไอที อย่างบุคลากรด้านไอที เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบไอทีในองค์กร 

  1. Service by Experience IT Expertise ผู้ให้บริการ Managed Services โดยมากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านไอที ที่หลากหลายมายาวนาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงลักษณะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการบริหารจัดการด้านไอที และจึงสามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การใช้ทรัพยากร หรือผลิตภัณฑ์ด้านไอที ให้มีศักยภาพมากขึ้น 

  1. Mitigate IT Risk ในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการทำงานมาเป็นแบบ “Work from home” หรือการทำงานแบบ  “Remote” ทำให้การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านไอที มีความจำเป็นต้องขยายวงกว้างขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร การใช้บริการ Managed Services จะสามารถเข้ามาช่วยเสริมการทำงานได้อย่างดี เริ่มต้นจากการช่วยประเมินความเสี่ยง ช่วยวางแผน และช่วยดูแลป้องกันการบุกรุกที่จะเข้าถึงเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้การดูแลความปลอดภัยด้านไอที ขององค์กรครอบคลุมเพียงพอโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคนด้านไอที 

  1. Increase Productivity สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตสินค้าหรือการขยายธุรกิจ บริการ Managed Services เข้ามาช่วยทำให้องค์กร ไม่ต้องกังวลทั้งในแง่ของการช่วยลดปัญหาเรื่อง Downtime ของระบบซึ่งมีผลต่อต้นทุน โดยเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องอุปกรณ์ด้านไอที หรือการช่วยเข้ามาดูแลระบบเครือข่ายขององค์กรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบไอทีที่สนับสนุนการผลิต หรือการให้บริการจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

   จากจุดเด่นของบริการ Managed Services ข้างต้น หากองค์กรพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการ Managed Services เป็นทางเลือกที่เหมาะสม และน่าสนใจ อีกขั้นตอนสำคัญคือการเลือกผู้ให้บริการ Managed Services มาเป็นเหมือน Partner ด้านไอทีขององค์กร สิ่งที่องค์กรควรคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของผู้ให้บริการทั้งในปัจจุบัน และต้องสามารถต่อยอดบริการให้องค์กรในอนาคตแบบ End to End ได้ด้วย หาก  Partner ด้านไอที ที่ไม่มีศักยภาพพอก็อาจจะทำรากฐานการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัลขององค์สะดุดไปด้วย

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับ CSL ได้ที่ E-mail : business@ais.co.th

 

  17 พ.ค. 2021
  By superadmin
  Like
  Share
Article
เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรมี Managed Services Provider มาเป็นผู้ช่วยในการ Transform Business ในยุคดิจิทัล

อัปเดต : 14 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
AIS Business และ CSL จับมือ HPE เปิดตัวโซลูชัน Private Cloud ภายใต้ชื่อ AIS Cloud in a Box by HPE

อัปเดต : 10 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
ปรับองค์กรเป็นแบบ Hybrid Work มาเริ่มจาก Check List ง่ายๆกัน

อัปเดต : 06 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Campus Wi-Fi Solution บริการ Wi-Fi สำหรับองค์กรการศึกษาในยุคดิจิทัล จาก CSL

อัปเดต : 11 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
เก็บข้อมูลให้ดียุคนี้ต้องมี Metadata

อัปเดต : 18 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
เดินหน้าอย่างมีความหวังกับวัคซีนโควิด-19

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
หยุดยาวนี้ “แวะจิบให้อิ่มใจ” กับ 4 คาเฟ่ ที่ให้บริการโดยบาริสต้าคนพิเศษ

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
พร้อมออนไลน์ เชื่อมต่อโลกดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตแบบมี Fixed IP

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม
โปรโมชัน CSL Corp Internet Lite เน็ต 500 Mbps พร้อม iPad เพียง 3,500 บาทต่อเดือน

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Domain Name มีดีกับธุรกิจ.....กว่าแค่เป็นชื่อเว็บไซต์

อัปเดต : 19 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม