เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรมี Managed Services Provider มาเป็นผู้ช่วยในการ Transform Business ในยุคดิจิทัล


        ทุกวันนี้การ Transform Business ไปสู่ความเป็นดิจิทัล ถูกองค์กรส่วนใหญ่หยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญลำดับแรก ๆ ในการวางแผนดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและการพึ่งพาเทคโนโลยีให้เป็นหัวหอกในการบุกไปข้างหน้า เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
        การมาถึงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลสำหรับหลายองค์กรมาเร็วกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หลายปี แรงกระตุ้นสำคัญที่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวคงเป็นเรื่องของโรคระบาดที่ร้ายแรงอย่าง Covid-19 เมื่อระยะเวลาของการเตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงถูกขยับให้สั้นลงกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงโดยพึ่งพาเพียงกำลังทีมงานภายในองค์กรนับว่าเป็นงานที่หนักและคงต้องใช้เวลามากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความรวดเร็วในการแข่งขัน
        การมีผู้ช่วยมืออาชีพอย่างผู้ให้บริการด้าน Managed Services ซึ่งจะมาช่วยให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร ทำให้การปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับองค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีและเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
        หลายองค์กรยังลังเลเรื่องความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ให้บริการด้าน Managed Services เข้ามาช่วยในกระบวนการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กร มาพบกับเหตุผลดี ๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของผู้ให้บริการด้าน Managed Services ต่อการ Transform Business ของคุณกันเลย


1.ช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนในการ Transform Business ได้


        ทุกองค์กรต่างทราบดีว่ากระบวนการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กร เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมาก การเริ่มต้นการ Transform Business มักจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเดิมที่องค์กรมี เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนโครงสร้างด้านไอที ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
        ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ที่มากพอ และมีความรู้ด้านไอทีครอบคลุมในหลายแขนง เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์การยกระดับองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการได้ เพราะการยกระดับองค์กรธุรกิจไปสู่ความเป็นดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ถูกใช้งาน เช่น เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค แต่ยังรวมถึงการวางระบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเสถียร มั่นคง ปลอดภัย และสามารถที่จะเชื่อมต่อการทำงานถึงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้ให้บริการ Managed Services จะสามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การประเมินความต้องการ วางแผนในแต่ละขั้นตอน ประเมินและควบคุมค่าใช้จ่าย ให้การดำเนินการเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ได้
        ซึ่งในขั้นตอนการวางแผน หากระบบ IT Infrastructure ไม่ถูกต้อง เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่เหมาะสม อาจจะนำมาซึ่งความไม่ราบรื่นในการดำเนินธุรกิจ และจะย้อนกลับมาเป็นต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นตามมา


2.ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการ Transform Business


        Digital Transformation ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับองค์กร ทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากร ถ้าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สอดคล้องกัน เช่น เงินทุนไม่เพียงพอ หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ก็จะทำให้กระบวนการยกระดับธุรกิจใช้เวลาที่ยาวนานขึ้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ และอาจทำให้องค์กรต้องเสียเวลาไปมากมาย แต่ถ้ามอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ Managed Services Provider สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบและลงตัวภายใต้ข้อตกลงตามความต้องการขององค์กร
        ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ Managed Services จะทำให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรระบบต่าง ๆ อยู่ภายใต้งบประมาณที่องค์กรกำหนดไว้ ไม่เพียงแค่นั้น ผู้ให้บริการ Managed Services ยังมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละเรื่อง เช่น ระบบเครือข่าย (Network), ระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security), ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) และอื่น ๆ ที่สามารถเข้ามาดูแลบริหารจัดการในเรื่องนั้น ๆ ได้โดยตรง จึงสามารถดูแลได้อย่างตรงจุด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ช่วยให้องค์กรมีเวลาที่จะโฟกัสไปที่ Core Business ของตนเองมากขึ้น


3.ช่วยลดภาระเรื่องการจ้างบุคลากรด้านไอทีเพิ่มเติมจากเดิม


        สำหรับการทำ Digital Transformation อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุคลากรด้านไอทีจำนวนมาก แต่บุคลากรด้านไอทีที่มี ควรเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เฉพาะทางที่สามารถมองภาพของการ Transform Business ได้ครบทุกมิติ ทั้งมิติใหญ่ของทั้งองค์กร และมิติย่อยเฉพาะส่วน เพื่อจะได้รู้ว่าควรต้องปรับปรุงโครงสร้างหรือพัฒนาในจุดใดบ้าง และกระบวนการต่าง ๆ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใดอันจะส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
        ซึ่งบทบาทของผู้ให้บริการ Managed Services ในตรงนี้ จะช่วยให้องค์กรหมดข้อสงสัยและคลายความกังวลในข้อที่ว่า จะต้องใช้บุคลากรด้านไอทีเพิ่มกี่คน ใช้จำนวนเท่าไหร่ และบุคลากรที่ต้องจ้างเพิ่มนั้นต้องเชี่ยวชาญเรื่องอะไร และยังช่วยลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรในการจ้างบุคลากรด้านไอทีมากเกินความจำเป็นในระยะยาวได้ เพราะผู้ให้บริการ Managed Services จะช่วยบริหารจัดการจำนวนบุคลากรไอทีที่จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนต่าง ๆ ให้พอเหมาะพอดี เพื่อให้การทำ Digital Transformation เป็นไปตามขั้นตอน และบรรลุเป้าหมายที่ได้ทำการตกลงกับองค์กรไว้
        ดังนั้น ถ้าองค์กรเลือกผู้ให้บริการด้าน Managed Services เข้ามาเป็นผู้ช่วย ข้อสงสัยและความกังวลต่าง ๆ ขององค์กรในเรื่องบุคลากรด้านไอทีก็จะหมดไป เพราะบริษัทผู้ให้บริการจะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องไอทีเฉพาะด้านอยู่แล้ว จึงสามารถส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลบริหารจัดการในเรื่องนี้ ไม่ทำให้องค์กรต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างงาน และเป็นการช่วยให้บุคลากรด้านไอทีขององค์กรที่มีอยู่เดิม มีเวลาที่จะทำงานหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของตนเองมากขึ้นด้วย


4.มีความเข้าใจความต้องการขององค์กรธุรกิจอย่างลึกซึ้ง


        เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่องค์กรธุรกิจจะมองข้ามไปไม่ได้ เพราะเชื่อว่าองค์กรธุรกิจโดยมากรู้ว่าต้องทำ Digital Transformation แต่มักจะไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นไปเพื่ออะไรและไปในทิศทางไหน นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้องค์กรจำเป็นจะต้องให้ผู้ให้บริการด้าน Managed Services เข้ามาเป็นผู้ช่วย เพราะผู้ให้บริการในวันนี้ มีความเข้าใจความต้องการขององค์กรธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
        ผู้ให้บริการด้าน Managed Services เข้าใจในศักยภาพและความสามารถของเทคโนโลยี ว่าสามารถทำสิ่งใดได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ใดได้บ้าง และผู้ให้บริการ Managed Services มักจะเติบโตมาจากผู้ให้บริการด้านไอทีที่ให้บริการองค์กรในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จึงมีประสบการณ์และมองเห็นความแตกต่างของการลำดับความสำคัญและทิศทางในการทำ Digital Transformation ของแต่ละประเภทธุรกิจ จากความเข้าใจตรงนี้จึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีกับผู้บริหารองค์กรได้ สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์และโซลูชันที่เหมาะสมในการยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัลให้กับองค์กรธุรกิจได้
        ซึ่งเหตุผลในข้อนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารองค์กรมีความชัดเจนมากขึ้น ว่าจะปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในทิศทางใด และหลังจากยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัลแล้ว องค์กรธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างไร มีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากขึ้นแค่ไหน


5.พร้อมดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง


        อีกหนึ่งความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องไม่มองข้าม เพราะกระบวนการ Transform Business นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมากมาย ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการรับ-ส่ง ถ่ายโอน จัดเก็บ รวมไปถึงการสำรองข้อมูลอย่างถูกต้อง กระบวนการเหล่านี้จะต้องดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน
        ซึ่งผู้ให้บริการด้าน Managed Services สามารถเข้ามาช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ไม่เพียงแต่จะคอยติดตามดูแล (Monitor) ให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นเท่านั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงการ Transform Business ได้ ผู้ให้บริการก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยดูแลแก้ไข ทำให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ราบรื่นเป็นปกติอีกด้วย


6.มีการให้บริการที่ครบวงจรแบบ One Stop Service


        เมื่อต้องการจะ Transform Business องค์กรธุรกิจมักต้องเจอกับปัญหาความวุ่นวายในการติดต่อประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ต่าง ๆ หลายบริษัท สำหรับการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ กว่าทุกอย่างจะลงตัวก็ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกันพอสมควร ซึ่งก็จะกระทบกับแผนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้
        จะดีกว่าแน่นอน ถ้าทุกอย่างสามารถจบลงที่เดียวได้โดยไม่ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายหลายบริษัทให้เสียเวลา ซึ่งผู้ให้บริการด้าน Managed Services สามารถตอบโจทย์องค์กรในเรื่องนี้ได้ เพราะจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรธุรกิจแบบ One Stop Service ตั้งแต่การประเมินความต้องการ จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางระบบ รวมไปถึงยังมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะสนับสนุน ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอด้วย
        ดังนั้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่องค์กรธุรกิจควรเลือกผู้ให้บริการด้าน Managed Services มาเป็นผู้ช่วย ติดต่อเพียงแห่งเดียว องค์กรก็จะได้รับความสะดวกสบาย ได้รับบริการที่ตอบโจทย์แบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานทุกอย่างไปตามแผนระยะเวลาที่องค์กรวางไว้อย่างไม่มีผิดพลาดนั่นเอง
        ทั้งหมดนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณเห็นว่า Managed Services Provider มีบทบาทและความสำคัญต่อองค์กรในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรบ้าง ซึ่งต้องบอกว่านี่คือผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถยกระดับไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ตามต้องการจริง ๆ        Transform Business จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับองค์กรของคุณอีกต่อไป CSL หนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Managed Services Provider พร้อมจะอยู่เคียงข้างกับทุกองค์กรธุรกิจเสมอ ประสบการณ์การให้บริการมากว่า 25 ปีกับองค์กรชั้นนำมากมายเป็นสิ่งที่การันตีความเชี่ยวชาญของเราได้เป็นอย่างดี บริการ Managed Services ที่หลากหลายจาก CSL พร้อมยกระดับทุกองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลเสมอCSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง IT ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

 

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับ CSL
Email : business@ais.co.th

 

  13 ก.ย. 2021
  By superadmin
  Like
  Share
Article
AIS Business และ CSL จับมือ HPE เปิดตัวโซลูชัน Private Cloud ภายใต้ชื่อ AIS Cloud in a Box by HPE

อัปเดต : 10 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
ปรับองค์กรเป็นแบบ Hybrid Work มาเริ่มจาก Check List ง่ายๆกัน

อัปเดต : 06 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Campus Wi-Fi Solution บริการ Wi-Fi สำหรับองค์กรการศึกษาในยุคดิจิทัล จาก CSL

อัปเดต : 11 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
เก็บข้อมูลให้ดียุคนี้ต้องมี Metadata

อัปเดต : 18 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
Managed Services ตัวช่วยธุรกิจยุคดิจิทัล

อัปเดต : 27 กรกฎาคม 2021


อ่านเพิ่ม
เดินหน้าอย่างมีความหวังกับวัคซีนโควิด-19

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
หยุดยาวนี้ “แวะจิบให้อิ่มใจ” กับ 4 คาเฟ่ ที่ให้บริการโดยบาริสต้าคนพิเศษ

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
พร้อมออนไลน์ เชื่อมต่อโลกดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตแบบมี Fixed IP

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม
โปรโมชัน CSL Corp Internet Lite เน็ต 500 Mbps พร้อม iPad เพียง 3,500 บาทต่อเดือน

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Domain Name มีดีกับธุรกิจ.....กว่าแค่เป็นชื่อเว็บไซต์

อัปเดต : 19 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม