ข่าวสารบทความ / เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเริ่มมีผลบังคับใช้กลางปี 63 นี้
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเริ่มมีผลบังคับใช้กลางปี 63 นี้

          ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้การเก็บและบันทึกข้อมูลบนโลกดิจิทัลทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เก็บบันทึกมักเป็น“ข้อมูลส่วนบุคคล”ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนและอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะการซื้อขายทางออนไลน์ ที่สามารถนำข้อมูลผู้ใช้งานมาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ

         “ข้อมูลส่วนบุคคล”ที่ถูกบันทึกได้ง่ายบนโลกดิจิทัลทำให้ผู้ใช้หลายคนอาจมีความกังวลถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง ว่าจะหลุดไปสู่ภายนอก หรือถูกนำไปใช้กรณีอื่น เพื่อยกระดับการปกป้องข้อมูลดังกล่าวทำให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โดยสรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ
         ●  ฝ่ายผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องชี้แจงข้อมูลที่จะเก็บ วัตถุประสงค์ และต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลของเจ้าของได้
         ●  ฝ่ายผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
         ●  เจ้าของข้อมูลสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ภาครัฐได้แต่งตั้งหน่วยงานที่ดูแล Law compliance ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่
         ●  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บท กำหนดมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมให้ความรู้แก่ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป
         ●  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

         และเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและผู้ปฎิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควรศึกษาบทบาทและสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.บุคคลทั่วไปในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
ควรจะตระหนักและเข้าใจสิทธิของตนเอง อ่านข้อกำหนด วัตถุประสงค์ให้ละเอียดก่อนยินยอมให้ข้อมูล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?
         ●  สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)
         ●  สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
         ●  สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
         ●  สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
         ●  สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ (Right to erasure; also known as right to be for-gotten)
         ●  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
         ●  สิทธิการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)

ทั้งนี้ควรเก็บบันทึกหลักฐานไว้ หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ที่ตกลงกัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

2.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
         ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับพ.ร.บ.นี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเริ่มจากการตั้งงบประมาณและขอความสนับสนุนจากผู้บริหารสำหรับการเสริมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจัดตั้งกลุ่มผู้ดูแล (Data Protection Officer) ในองค์กรให้ดำเนินการกำหนดประเภท แจกแจงข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ ทบทวน Data Protection Policy และจัดเตรียมข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนจัดทำเอกสารมาตรการความปลอดภัย
         นอกจากนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการแจ้งเตือน (Breach Notification) และออกแบบระบบ บริการและผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน (Privacy by Design & Security by Design) พร้อมมุ่งเน้นให้พนักงาน บุคลากร และลูกค้าตระหนักเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรในองค์กร

3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
         ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้ดำเนินการจัดมาตรการดูแลความปลอดภัยข้อมูลให้มีความเหมาะสม จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายงาน และเมื่อเกิดเหตุละเมิดจะต้องแจ้งแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ
         พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฉบับนี้จะใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หากกระทำผิดจะต้องได้รับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดรัดกุม


ที่มา www.etda.or.th/publishing-detail/the-context-of-personal-data-protection-in-other-laws.html

         ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้คำแนะนำในการปฎิบัติ ตรวจสอบกระบวนการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ประสานงานเมื่อเกิดปัญหา และรักษาเป็นความลับ ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้อาจเป็นพนักงานขององค์กรหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญาก็ได้ แต่ทั้งนี้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนในองค์กร ทุกภาคส่วน รวมถึงบุคคลทั่วไปก็ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อม เพื่อสิทธิ์ ประโยชน์ และเลี่ยงปัญหาหลังจากที่พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

         จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์กรในฐานะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบให้มีความเสถียรและเพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นี้ โดยใช้เทคโนโลยีหรือหาเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันมีโซลูชั่นมากมายที่มีคุณสมบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันข้อมูลสูญหาย

สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นข้างต้นได้ที่ CSL
ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2263-8222
ติดต่อสอบถามบริการ: 0-2263-8185
E-mail: presales@csl.co.th

บทความอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  3 ก.พ. 2563     By Admin     Like     Share
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเริ่มมีผลบังคับใช้กลางปี 63 นี้

อัปเดต : 3 กุมภาพันธ์ 2020


อ่านเพิ่ม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ใกล้ตัว

อัปเดต : 20 เมษายน 2020


อ่านเพิ่ม
พร้อมหรือไม่กับ Digital Workplace โมเดลการทำงานยุคใหม่

อัปเดต : 27 มีนาคม 2020


อ่านเพิ่ม
เรื่องที่ต้องรู้และเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับ VDO Conference

อัปเดต : 20 พฤษภาคม 2020


อ่านเพิ่ม
ติดตั้ง VPN Firewall ให้สามารถพร้อมทำงานได้ในทุกที่ทุกเวลา

อัปเดต : 11 พฤษภาคม 2020


อ่านเพิ่ม
ทำ Work from Home ให้เป็นเรื่องง่ายและมั่นคงปลอดภัย ด้วยบริการ VDI by CSL

อัปเดต : 9 กรกฏาคม 2563


อ่านเพิ่ม
กลับสู่โต๊ะทำงานแบบชีวิตวิถีใหม่ให้ Safe and Chic

อัปเดต : 9 กรกฏาคม 2563


อ่านเพิ่ม
New Normal ไม่ใช่เรื่องใหญ่.....ธุรกิจดำเนินต่อได้ถ้าปรับเทคโนโลยีทัน

อัปเดต : 23 มิถุนายน 2563


อ่านเพิ่ม
เตรียมระบบความมั่นคงปลอดภัยให้พร้อมรองรับ PDPA ด้วย One Stop ICT จาก CSL และ...

อัปเดต : 12 มิถุนายน 2563


อ่านเพิ่ม
New Normal สร้างสุขทวีคูณกับมาตรฐานชีวิตใหม่ในโลกใบเดิม

อัปเดต : 29 พฤษภาคม 2563


อ่านเพิ่ม
การเลือกซื้อ 4G WIFI Router

อัปเดต : 11 พฤษภาคม 2563


อ่านเพิ่ม
Made My Day….กิจกรรมง่ายๆสร้างวันสบายๆ แม้จะต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

อัปเดต : 28 เมษายน 2563


อ่านเพิ่ม
พิพิธภัณฑ์ไทย...ใครว่าตกยุค อยู่บ้านก็เที่ยวได้ด้วย Virtual Tour

อัปเดต : 07 เมษายน 2563


อ่านเพิ่ม
การเลือกซื้อ 4G WIFI Router

อัปเดต : 07 เมษายน 2563


อ่านเพิ่ม
ทำงานจากบ้าน (Work From Home) เสมือนนั่งทำงานอยู่ที่ Office ด้วยเทคโนโลยี...

อัปเดต : 17 มีนาคม 2563


อ่านเพิ่ม
AWS บริการระบบคลาวด์ ที่ตอบโจทย์กับสายงานไอทีในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

อัปเดต : 17 มีนาคม 2563


อ่านเพิ่ม
พักสูดโอโซน ณ เมืองคนดี ที่สะพานเขาเทพพิทักษ์

อัปเดต : 05 มีนาคม 2563


อ่านเพิ่ม
วาเลนไทน์ยุคใหม่ มอบ Gadget Hitech แทนใจ...ไม่ตกเทรนด์

อัปเดต : 11 กุมภาพันธ์ 2563


อ่านเพิ่ม
วัดพนัญเชิง...งดงามพระอารามหลวงชั้นโท ทันสมัยด้วยอารยสถาปัตย์

อัปเดต : 7 กุมภาพันธ์ 2563


อ่านเพิ่ม
ความท้าทายเรื่อง Cybersecurity ปี 2020

อัปเดต : 20 มกราคม 2563


อ่านเพิ่ม
พ.ค. 63 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยบังคับใช้มาตรการใหม่ ยกระดับความปลอดภัย...

อัปเดต : 09 มกราคม 2563


อ่านเพิ่ม
ผาช่อ...มหัศจรรย์ผาดิน เหตุจากน้ำปิงเปลี่ยนใจ

อัปเดต : 07 มกราคม 2563


อ่านเพิ่ม
Popular Tags Firewall Solution Solution Firewall CSL CSL