หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Managed Services / Managed Network Service
Managed Network Service


ระบบเครือข่ายเป็นตัวกลางรับ-ส่งข้อมูลเช่น สายเคเบิล สายใยแก้ว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชนในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กจัดเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับองค์กรที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบเน็ตเวิร์กจนถึงขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน รวมทั้งการvยายเน็ตเวิร์กล้วนต้องการเทคนิค เครื่องมือ หน่วยงานและบุคลลากรที่มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดสรรระบบเครือข่ายให้ตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี


จึงทําให้เกิดการบริการที่เรียกว่า network management เพื่อให้การวางแผนระบบการทํางาน
เริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ CSL มีบริการการจัดการระบบเครือข่ายหลักๆ คือ
  • Network Assessment
  • Network Consultant
  • Network Implement
  • Network Maintenance

Tags CSL One stop Service
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด