หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Managed Services / Managed ICT Service
Managed ICT Service

Managed ICT Services มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการแอพพลิเคชั่น ICT ด้ววยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่คอยให้ บริการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แบบ  Phone Call Remote หรือ Onsite เพื่อเข้าแก้ไขอุปกรณ์

ICT ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น บริษัทห้างร้านทั่วไป ใมักจะใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน หน่วยงานเหล่านี้ต้องพึ่งพา ICT ค่อนข้างมาก ซึ่ง ICT มีบทบาทมากมาย ได้แก่

1. เป็นเครื่องมือในการจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรจะต้องใช้ เช่น ระบบการจัดการฐายข้อมูล (RBDMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการควบคุมแลพจัดการข้อมูลบนหย่วยความจำสำรอง สามารถสร้าง บำรุงรักษาและเข้าถึงฐานข้อมูลสัมพัธ์ได้โดยฐานข้อมูลระบบ RDBMS อาทิเช่น Oracle,Sybase เป็นต้น

สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด