หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Managed Services / Managed Private Cloud
Managed Private Cloud
เทคโนโลยี Private Cloud เป็นอีกเทรนด์ที่หลายองค์กรชั้นนํากําลังให้ความสนใจ โดยเป็นการนํา Data Center ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรมาปรับใช้งานเข้ากับเทคโนโลยี Cloud สามารถเช่าใช้บริกาs Private Cloud ของ CSL private Cloud สามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย - สําหรับองค์กรที่มีข้อมูลสําคัญอยู่มากและต้องการใช้งาน Private Cloud ด้วยการเช่าพื้นที่และ เพิ่มฟังก์ชั่น Firewall เข้าไป ซึ่งค่าบริการนั้นถูกกว่าการเช่าใช้ Dedicated server ทั้งยังได้ระบบ Security เสริมเข้ามาอีกด้วย
มีระบบ Disaster Recovery รองรับ เวลาจะปรับแต่งเพิ่ม หรือเพิ่มประสิทธิภาพของ Server Private Cloud ยังสามารถทํางานต่อไปได้ ไม่หยุดชะงัก หมดปัญหาการเกิด DowntimePrivate Cloud ให้เราสามารถปรับแต่งการทํางานของระบบได้อย่างอิสระตามต้องการ เช่น ถ้าเปิดใช้งาน Server มากเกินไป และ CPU ทํางานอยู่เพียง 10% ก็สามารถสั่งปิด Server บางส่วนแล้วย้าย VM ที่อยู่ใน Server อื่นเข้ามาใน Server หลักได้ นับว่ามีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรเป็นอย่างมา
Virtual server ทําให้ทุกอย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม - การใช้ Virtual server มีจุดเด่นเรื่องการปรับแต่งทรัพยากรของเครื่อง VM ได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่กําลังใช้งาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น RAM หรือปริมาณ CPU Core ก็ปรับเพิ่มหรือลดได้ทันที ถ้าเรามีเนื้อที่ Hardware มากเพียงพอPlanning and Budgeting สามารถวางแผน และจัดทํางบประมาณ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการเงินทางการดําเนินธุรกิจควบคู่ กับการใช้งาน Resource ใน Data Center รวมถึงการขอใช้บริการและทรัพยากรใน องค์กรประกอบต่อการวางแผนและ จัดทํางบประมาณ
Tags CSL One Stop Service
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด