หน้าแรก / สินค้าและบริการ / Infrastructure / CSL CORP INTERNET LITE
CSL CORP INTERNET LITE

เพิ่มโอกาส และความน่าเชื่อถือในธุรกิจคุณด้วย CSL Corp Internet Lite จัดให้ครบ
ทั้งเน็ต Domain e-mail อุปกรณ์ และ Office Anywhere พร้อมทำธุรกิจ ได้ทุกที่ยกระดับการเชื่อมต่อเทียบเท่าองค์กรขนาดใหญ่

     มั่นใจด้วยอินเทอร์เน็ตแบบ FIXED IP เฉพาะของคุณ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

• จัดให้ครบ พร้อมทำธุรกิจสำหรับ SME ยุค Digital

     สร้างความน่าเชื่อถือด้วย Domain และ e-mail ในการติดต่อธุรกิจโลกออนไลน์
     พร้อมต่อยอดธุรกิจทันที ด้วยอุปกรณ์ iPad

• มาตรฐานการให้บริการจากบริษัทชั้นนำด้านไอที

• บริการหลังการขายโดยผู้เชี่ยวชาญ Call center 24x7


ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับCSL สอบถามได้ที่ Call Center 02 263 8222 หรือ Email: corpinternetlite@ais.co.th


เงื่อนไขในการสมัครบริการ

• บริษัทสงวนสิทธิ์ให้บริการในพื้นที่ที่รองรับการใช้บริการนี้เท่านั้น
• ส่วนลดค่าติดตั้งจำนวน 4,800 บาท และค่าแรกเข้าจำนวน 800 บาท
• ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์ Wifi Router ที่ได้รับจากบริษัทในสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ตามปกติเมื่อการใช้บริการสิ้นสุด
• อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%
• ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ Speed ลดลงได้ก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาใช้บริการ
• ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น รวมถึงระยะทางและข้อจำกัดของโครงข่าย
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นไปตามที่กำหนดในใบสมัครใช้บริการ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนบริการ และ อุปกรณ์ ICT bundling ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีขาดตลาด ยกเลิกการผลิต หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณียกเลิกก่อนครบระยะเวลาใช้บริการ ถ้าผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่สมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้ง ค่าชดเชยส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในอัตราที่หักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการตามที่กำหนดในใบสมัครใช้บริการ และค่ารื้อถอนอุปกรณ์ให้แก่บริษัท (ถ้ามี) ตลอดจนต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทเสียไปในการเตรียมการให้บริการภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับบริการ CSL Corp Internet Lite

ข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล


สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด